Zapytanie ofertowe nr 4/2019

 

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Aktualne 

Tytuł zamówienia 

świadczenie usługi Pisarza medycznego dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

Termin składania ofert 

15.04.2019 r., godz. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert 

 1. Sposób składania ofert:
 • przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticalssp.  z o. o., ul. Żwirki  i  Wigury 101,  02-089  Warszawa),
 • pocztą elektroniczną na dwa adresy e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 4/2019”.

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Ewa Żak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+Rzaplanowanych w projekcie pt. „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego”.

Kategoria ogłoszenia 

Usługi

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne  

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo 

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia 

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiot zamówienia. 
 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pt. „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego”.
 • Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zamówienia będzie obejmował
  w szczególności:
  1. Opracowywanie dokumentacji regulacyjnej, w tym m.in. broszury badacza, dokumentacji informacyjnej na spotkania doradcze z agencjami regulacyjnymi, wniosków regulacyjnych,
  2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji badania klinicznego, w tym m.in. opracowywanie informacji, formularzy, kwestionariuszy, rejestrów, instrukcji i opisów w procedurach medycznych, kart obserwacji klinicznej,
  3. Gromadzenie i wsparcie analizy statystycznej danych z badań przedklinicznych,
  4. Współpraca podczas przetwarzania danych medycznych, w tym wsparcie analiz statystycznych,
  5. Opracowywanie raportów i sprawozdań, w tym m.in. raportów z badań klinicznych, raportów okresowych i końcowych, raportów z oceny bezpieczeństwa,
  6. Organizacja dokumentacji w ramach realizowanych prac,
  7. gromadzenie, opracowywanie i analiza danych literaturowych w zakresie zbieżnym z tematyką realizowanego projektu,
  8. Przygotowywanie i redagowanie prezentacji i opracowań naukowych, w tym m.in. publikacji i doniesień konferencyjnych,
  9. Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  10. Współpraca z zespołem badawczym i personelem zarządzającym w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Kod CPV 

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowydo dnia 31.12.2022 roku.
 2. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5.
 3. Zamawiający przewiduje zaangażowanie w wymiarze czasu pracy: 100 godzin/ miesiąc.

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy”,
  w terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy). 
 2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy
  w dniu 31.12.2022 roku.

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 • zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 • powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
 • zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie,
 • Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
  w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi (w tym m.in. CV kandydata)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

   najniższa cena netto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100

cena netto oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Cenę oferty należy podawać w złotych polskich (PLN).
 6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 1. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

Warunki udziału w postepowaniu

1.Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia oraz spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

 • posiadają wykształcenie wyższe z tytułem naukowym doktora w dziedzinie nauk medycznych lub przyrodniczych,
 • posiadają minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pisaniu raportów, broszur badacza lub protokołów badań klinicznych,
 • posiadają minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu pracy naukowej, obejmującej opracowywanie i realizację projektów naukowych,
 • posiadają dorobek naukowy w postaci minimum 5 publikacji naukowych (jako główny autor lub współautor) w dziedzinie nauk medycznych lub nauk przyrodniczych,
 • posiadają minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów badań klinicznych.
 1. Dodatkowe oczekiwania względem Wykonawcy:
  1. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  2. Znajomość zasad ICH GCP,
  3. doświadczenie w realizacji projektów B+R współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 
  4. Umiejętność pracy w zespole,
  5. Dobre zdolności komunikacyjne,
  6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć wymagane oświadczenia i dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany przez Wykonawcęformularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania);
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg załącznika nr 2 do Zapytania);
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdz. V, ust. 1 (wg załącznika nr 3 do Zapytania) wraz
  z dokumentami potwierdzającymi powyższe. Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”;
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu dodatkowych oczekiwań wskazanych w Rozdz. V, ust. 2. (wg załącznika nr 4 do Zapytania).
 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 
  nie spełnia”, 
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych
  w ust. 3niniejszego Rozdziału. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki określone w ust. 1Wykonawca spełnił. 
 2. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu 
  z postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie wykluczenia. 

Wykluczenia

 1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;
 • wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury 

Numer domu 

101

Numer lokalu

-

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość 

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo 

mazowieckie

Numer telefonu

+48 515262381

NIP 

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

 1. Żwirki i Wigury 101
  02-089 Warszawa

Pokój 0.113

Zapytania ofertowe