Zapytanie ofertowe nr 01/WPD106/2019

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne.

Status zamówienia
Aktualne 

Tytuł zamówienia 

Świadczenieusługi Pisarza medycznego dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Termin składania ofert 

13.06.2019 r., godz. 17.00

Miejsce i sposób składania ofert 

 1. Sposób składania ofert:
 • przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o. o., ul.Żwirki i Wigury 101,  02-089 Warszawa lub na adres: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, IV p., pokój 4.20), lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 01/WPD106/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Ewa Żak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenieusługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+Rzaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Kategoria ogłoszenia 

Usługi

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo 

dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Miejscowość

Wrocław

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest realizacja zadań badawczych zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się
o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 1. Szczegółowyzakres prac w ramach niniejszego zamówienia będzie obejmował
  w szczególności:
  1. Opracowywanie dokumentacji regulacyjnej, w tym m.in. broszury badacza, dokumentacji informacyjnej na spotkania doradcze z agencjami regulacyjnymi, wniosków regulacyjnych,
  2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji badania klinicznego, w tym m.in. opracowywanie informacji, formularzy, kwestionariuszy, rejestrów, instrukcji i opisów w procedurach medycznych, kart obserwacji klinicznej,
  3. Gromadzenie i wsparcie analizy statystycznej danych z badań przedklinicznych,
  4. Współpraca podczas przetwarzania danych medycznych, w tym wsparcie analiz statystycznych,
  5. Opracowywanie raportów i sprawozdań, w tym m.in. raportów z badań klinicznych, raportów okresowych i końcowych, raportów z oceny bezpieczeństwa,
  6. Organizacja dokumentacji w ramach realizowanych prac,
  7. gromadzenie, opracowywanie i analiza danych literaturowych w zakresie zbieżnym z tematyką realizowanego projektu,
  8. Przygotowywanie i redagowanie prezentacji i opracowań naukowych, w tym m.in. publikacji i doniesień konferencyjnych,
  9. Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  10. Współpraca z zespołem badawczym i personelem zarządzającym w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 2. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Kod CPV 

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowyprzez okres 15miesięcy.
 2. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5.
 3. Zamawiający przewiduje zaangażowanie w wymiarze czasu pracy: maksymalnie 50 godzin/ miesiąc.

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy”,
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy
  po upływie15miesięcy.

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postepowaniu

 1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia oraz spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

 • posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych lub przyrodniczych,
 • posiadają minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pisaniu raportów, broszur badacza lub protokołów badań klinicznych,
 • posiadają minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu pracy naukowej, obejmującej opracowywanie i realizację projektów naukowych,
 • posiadają dorobek naukowy w postaci minimum 5 publikacji naukowych (jako główny autor lub współautor) w dziedzinie nauk medycznych lub nauk przyrodniczych,
 • posiadają minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów badań klinicznych.
 1. Dodatkowe oczekiwania względem Wykonawcy:
  1. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  2. Znajomość zasad ICH GCP,
  3. Umiejętność pracy w zespole,
  4. Dobre zdolności komunikacyjne,
  5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć wymagane oświadczenia i dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany przez Wykonawcęformularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdz. V, ust. 1 (wg wzoru stanowiącegoZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe. Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii dokumentów potwierdzonych „za zgodność
  z oryginałem”;
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu dodatkowych oczekiwań wskazanych w Rozdz. V, ust. 2.(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 
  nie spełnia”, 
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych 
  w ust. 3RozdziałuV. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki określone w ust. 1Wykonawca spełnił. 
 2. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu 
  z postępowania Zamawiający zawiadomiWykonawcę wykluczonego, podając uzasadnienie wykluczenia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 • zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 • powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
 • zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie,
 • Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
  w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej,
 • zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi (w tym m.in. CV kandydata)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

   najniższa cena z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Cenę oferty należy podawać w złotych polskich (PLN).
 6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 1. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

Wykluczenia

 1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;
 • wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ( (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki służące sfinansowaniu przedmiotowego zamówienia na badania naukowe/przemysłowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 3. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury 

Numer domu 

101

Numer lokalu

-

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość 

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo 

mazowieckie

Numer telefonu

+48 515262381

NIP 

5252721500

Komplet dokumentów (w tym załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

Pokój 0.113

lub

Duńska 11

54-427 Wrocław

IV p., pokój 4.20

Zapytania ofertowe