Zapytania ofertowe
20

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne.

Status zamówienia
Aktualne 

Tytuł zamówienia 

Świadczenieusługi wsparcia eksperckiego w zakresie postępowania klinicznego z pacjentami chorymi na raka trzustki dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Termin składania ofert 

27.06.2019 r., godz. 17.00

Miejsce i sposób składania ofert 

 1. Sposób składania ofert:
 • przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o. o., ul.Żwirki i Wigury 101,  02-089 Warszawa, lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 02/WPD106/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Ewa Żak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia eksperckiego
w zakresie postępowania klinicznego z pacjentami chorymi na raka trzustki
w ramach realizacji prac B+Rzaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Kategoria ogłoszenia 

Usługi

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo 

dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Miejscowość

Wrocław

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest realizacja zadań badawczych zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia eksperckiego
w zakresie postępowania klinicznego z pacjentami chorymi na raka trzustki w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 1. Zakres usługi będzie obejmował w szczególności:
 2. konsultacje pacjentów chorych na raka trzustki,
 3. konsultacje w zakresie dokumentów związanych z prowadzonym rozwojem nowego produktu leczniczego.
 4. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Kod CPV 

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowyprzez okres 15miesięcy.
 2. Zamawiający przewiduje zaangażowanie w wymiarze czasu pracy: maksymalnie 10 godzin/ miesiąc.

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Zamawiający planuje podpisanie umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą 
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy
  po upływie15miesięcy.

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia tj.: są podmiotem posiadającym co najmniej pięć(5) lat doświadczenia w terapii pacjentów onkologicznych, w tym m.in. z rakiem trzustki, mają co najmniej trzy(3) latadoświadczenia w realizacji badań klinicznych w dziedzinie onkologii oraz dysponują lub będą dysponować na czas realizacji przedmiotowego Zamówienia osobami zdolnymi do realizacji usługi, w tym: min. 1osobąposiadającąwykształcenie kierunkowe medyczne, tytuł naukowy doktora nauk medycznych, posiadającąwiedzę w zakresie onkologii, a także wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia terapii pacjentów onkologicznych oraz posiadające dorobek naukowy w postaci co najmniej trzech(3) publikacji naukowych.
  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
  3. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
 2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć wymagane oświadczenia i dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany przez Wykonawcęformularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdz. V, ust. 1 (wg wzoru stanowiącegoZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe. Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii dokumentów potwierdzonych „za zgodność
  z oryginałem”;
 • Wykaz realizowanych usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
 • Wykaz osób dedykowanych do realizacji przedmiotu Zamówienia, zgodnie
  z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 
  nie spełnia”, 
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych 
  w ust. 3RozdziałuV. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki określone w ust. 1Wykonawca spełnił. 
 2. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu 
  z postępowania Zamawiający zawiadomiWykonawcę wykluczonego, podając uzasadnienie wykluczenia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 • zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 • powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
 • zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie,
 • Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
  w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej,
 • zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wykaz realizowanych usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób dedykowanych do realizacji przedmiot zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

   najniższa cena z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Cenę oferty należy podawać w złotych polskich (PLN).
 6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 1. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

Wykluczenia

 1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;
 • wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ( (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki służące sfinansowaniu przedmiotowego zamówienia na badania naukowe/przemysłowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 3. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury 

Numer domu 

101

Numer lokalu

-

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość 

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo 

mazowieckie

Numer telefonu

+48 515262381

NIP 

5252721500

Komplet dokumentów (w tym załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

 1. Żwirki i Wigury 101
  02-089 Warszawa

Pokój 0.113

 1. Duńska 11

54-427 Wrocław

IV p., pokój 4.20

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Aktualne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i syntezy sekwencji kodujących z klonowaniem dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

Termin składania ofert
24.06.2019, godz. 17.00

Miejsce i sposób składania ofert
1. Przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca, lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego, na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zastrzeżeniem rozdziału XVI ust. 1 pkt 3.
3. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 5/2019”.

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Mielecki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600101483

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i syntezy sekwencji kodujących z klonowaniem zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawczo-rozwojowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Miejscowość
Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i syntezy sekwencji kodujących z klonowaniem zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.
2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Usługa będzie obejmować następujące zadania podzielone na pakiety:
PAKIET 1 – sekwencjonowanie plazmidów
 resekwencjonowanie, metodą NGS lub Sanger, całych plazmidów o długości w zakresie 3.1-5.5 kb (średnia długość 4.6 kb) z raportem zawierającym wynik sekwencjonowania w postaci tekstowej i fluorogramu oraz certyfikatem jakości; usługa obejmuje złożenie wyniku sekwencjonowania plazmidu w jeden kontig;
PAKIET 2 – synteza genów i klonowanie
 synteza sekwencji kodujących z zakresem długości 1-2 kb, z optymalizacją użycia kodonów w E.coli, z raportem i certyfikatem jakości;
 klonowanie zsyntetyzowanych sekwencji kodujących w plazmidzie dostarczonym przez Zamawiającego, z raportem i certyfikatem jakości.
3) Usługa będzie realizowana etapami zgodnie z zakresem prac przewidzianych przez Zamawiającego. Harmonogram przewidzianych prac zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
4) Usługa będzie rozliczana etapami na podstawie dostarczonych raportów zawierających odpowiednie załączniki (w przypadku Pakietów nr 1 i nr 2) oraz dodatkowo plazmidy (w przypadku Pakietu nr 2). Każdy odbiór musi zostać potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Załączniki/plazmidy dostarczane wraz z raportem z wykonania etapów, o których mowa w rozdz. III ust. 3. w pkt 2), powinny zostać dostarczone wraz z odpowiednimi certyfikatami jakości.
5) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe usługi wskazane w pkt 2).

Kod CPV
73120000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi badawczo-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia.
1. Umowa na realizację Usługi obowiązywać będzie przez okres 6 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w przypadku, gdy Wykonawca wcześniej zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w rozdz. III ust. 3 pkt 2).
2. Usługa będzie przez Wykonawcę realizowana etapami zgodnie z zakresem prac przewidzianych przez Zamawiającego, zgłaszanym Wykonawcy drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Wykonawcę.
3. Dany etap Usługi zostanie uznany za wykonany po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił raport wraz z odpowiednimi załącznikami, certyfikatami jakości oraz plazmidami z zsyntetyzowanymi genami i braku zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. Odebranie prac zrealizowanych przez Zamawiającego nastąpi na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej.
4. Zamawiający ma prawo niezaakceptowania przekazanego przedmiotu zamówienia (raportów/ załączonych dokumentów/plazmidów) w przypadku stwierdzenia braków lub błędów. W takiej sytuacji Wykonawca ma 14 dni roboczych na dokonanie uzupełnień lub korekt w przedmiocie zamówienia. Nowy raport / plazmidy podlegają ponownej akceptacji przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego wszystkich raportów wraz. odpowiednimi załącznikami oraz, w zależności od pakietu plazmidami z syntetyzowanymi genami, na które Zamawiający zgłosił zapotrzebowanie na drodze zamówień, i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy, co zostanie potwierdzone każdorazowo podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Termin i sposób realizacji umowy.
1. Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą Umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Termin realizacji Umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy z upływem
6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego zrealizowania usługi na kwotę wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Zamawiający dokona płatności po wykonaniu danego etapu usługi, każdorazowo potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie Wykonawcy za dany etap usługi zostanie ustalone na podstawie sumy kosztów jednostkowych brutto określonych w Formularzu oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2) w zakresie do 30% wartości umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia ani roszczenie o odszkodowanie.

 

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą;
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, lub w przypadku wprowadzenia nowości technologicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do wprowadzenia w przedmiocie umowy w sytuacji gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentacji groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
9) wystąpienia siły wyższej;
10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy;
11) zmiany w harmonogramie nie stanowią zmiany Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
 Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego
 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w rozdz. VI Zapytania ofertowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii,
w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika
 W przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert
C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100
cena brutto oferty badanej

5. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
7. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
 zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
 inne.
Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VI;
b) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
2. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ulica
Żwirki i Wigury
Numer domu
101
Numer lokalu
-
Kod pocztowy
02-089
Miejscowość
Warszawa
Powiat
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Numer telefonu
+48 515262381
NIP
5252721500
Tytuł projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0912/17-00

 

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Pokój 0.113

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne.

Status zamówienia
Aktualne 

Tytuł zamówienia 

Świadczenieusługi Pisarza medycznego dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Termin składania ofert 

13.06.2019 r., godz. 17.00

Miejsce i sposób składania ofert 

 1. Sposób składania ofert:
 • przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o. o., ul.Żwirki i Wigury 101,  02-089 Warszawa lub na adres: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, IV p., pokój 4.20), lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 01/WPD106/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Ewa Żak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenieusługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+Rzaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Kategoria ogłoszenia 

Usługi

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo 

dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Miejscowość

Wrocław

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest realizacja zadań badawczych zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym się
o dofinansowanie wkonkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 1. Szczegółowyzakres prac w ramach niniejszego zamówienia będzie obejmował
  w szczególności:
  1. Opracowywanie dokumentacji regulacyjnej, w tym m.in. broszury badacza, dokumentacji informacyjnej na spotkania doradcze z agencjami regulacyjnymi, wniosków regulacyjnych,
  2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji badania klinicznego, w tym m.in. opracowywanie informacji, formularzy, kwestionariuszy, rejestrów, instrukcji i opisów w procedurach medycznych, kart obserwacji klinicznej,
  3. Gromadzenie i wsparcie analizy statystycznej danych z badań przedklinicznych,
  4. Współpraca podczas przetwarzania danych medycznych, w tym wsparcie analiz statystycznych,
  5. Opracowywanie raportów i sprawozdań, w tym m.in. raportów z badań klinicznych, raportów okresowych i końcowych, raportów z oceny bezpieczeństwa,
  6. Organizacja dokumentacji w ramach realizowanych prac,
  7. gromadzenie, opracowywanie i analiza danych literaturowych w zakresie zbieżnym z tematyką realizowanego projektu,
  8. Przygotowywanie i redagowanie prezentacji i opracowań naukowych, w tym m.in. publikacji i doniesień konferencyjnych,
  9. Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  10. Współpraca z zespołem badawczym i personelem zarządzającym w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 2. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Kod CPV 

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowyprzez okres 15miesięcy.
 2. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5.
 3. Zamawiający przewiduje zaangażowanie w wymiarze czasu pracy: maksymalnie 50 godzin/ miesiąc.

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy”,
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy
  po upływie15miesięcy.

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postepowaniu

 1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia oraz spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

 • posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych lub przyrodniczych,
 • posiadają minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pisaniu raportów, broszur badacza lub protokołów badań klinicznych,
 • posiadają minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu pracy naukowej, obejmującej opracowywanie i realizację projektów naukowych,
 • posiadają dorobek naukowy w postaci minimum 5 publikacji naukowych (jako główny autor lub współautor) w dziedzinie nauk medycznych lub nauk przyrodniczych,
 • posiadają minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów badań klinicznych.
 1. Dodatkowe oczekiwania względem Wykonawcy:
  1. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  2. Znajomość zasad ICH GCP,
  3. Umiejętność pracy w zespole,
  4. Dobre zdolności komunikacyjne,
  5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć wymagane oświadczenia i dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany przez Wykonawcęformularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdz. V, ust. 1 (wg wzoru stanowiącegoZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe. Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii dokumentów potwierdzonych „za zgodność
  z oryginałem”;
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu dodatkowych oczekiwań wskazanych w Rozdz. V, ust. 2.(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 
  nie spełnia”, 
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych 
  w ust. 3RozdziałuV. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki określone w ust. 1Wykonawca spełnił. 
 2. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu 
  z postępowania Zamawiający zawiadomiWykonawcę wykluczonego, podając uzasadnienie wykluczenia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 • zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 • powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
 • zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie,
 • Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
  w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej,
 • zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi (w tym m.in. CV kandydata)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

   najniższa cena z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Cenę oferty należy podawać w złotych polskich (PLN).
 6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 1. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

Wykluczenia

 1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;
 • wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ( (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki służące sfinansowaniu przedmiotowego zamówienia na badania naukowe/przemysłowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 3. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury 

Numer domu 

101

Numer lokalu

-

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość 

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo 

mazowieckie

Numer telefonu

+48 515262381

NIP 

5252721500

Komplet dokumentów (w tym załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

Pokój 0.113

lub

Duńska 11

54-427 Wrocław

IV p., pokój 4.20

 

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu

 
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Aktualne 

Tytuł zamówienia 

Sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do testów komórkowych i oceny żywotności komórek w hodowlach kultur in vitrowg poniższej specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. 

Termin składania ofert 

23.04.2019

Miejsce i sposób składania ofert 

 1. Sposób składania ofert:
 • przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki
  i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego (pod adresem: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 07/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Maja Pijet-Kucicka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 995 819

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do testów komórkowych i oceny żywotności komórek w hodowlach kultur in vitrowg poniższej specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo 

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór dostawcy odczynników do testów komórkowych i oceny żywotności komórek w hodowlach kultur in vitro

Przedmiot zamówienia 

 • Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do testów komórkowych i oceny żywotności komórek w hodowlach kultur in vitrowg poniższej specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
 • Specyfikacja przedmiotu zamówienia:Zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty: zamówienie będzie się składało z dwóch pakietów: 1.odczynnik do oceny żywotności komórek w hodowlach kultur in vitro2. odczynniki do testów komórkowych(łącznie zwane dalej „Odczynnikami”):

Pakiet 1:

a)    Zestaw do oceny żywotności komórek za pomocą pojedynczego reagentu do kolometrycznego określania liczby żywych komórek hodowanych w kulturach in vitro zawierający sól tetrazolową MTS [3- (4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-5-(3-karboksymetoksyfenylo)-2-(4-sulfofenylo)-2H-tetrazolium-tetrazoliowy] oraz PES (phenazine ethosulfate) - odczynnik sprzęgający zwiększający stabilność związku w roztworze. Ocena następuje za pomocą pomiaru absorbancji przy 490 nm z użyciem 96-dołkowego czytnika płytek – 5000testów/op.; zapotrzebowanie: 4 op.Pakiet 2: a)     Cykloheksimid - antybiotyk hamujący translację w komórkach eukariotycznych, powodujący zatrzymanie wzrostu i śmierć komórek. Opakowanie zawierające 5g substancji do sporządzenia roztworu o stężeniu 5µg/ml w DMSO; zapotrzebowanie: 3 op. b)    Hoechst 33342 - barwnik kwasu nukleinowego Hoechst 33342 w formie gotowego roztworu o stężeniu 10mg/ml, nadającym po związaniu z dsDNA jądrom komórkowym błękitną fluorescencję op.10ml; zapotrzebowanie: 8 op.

 

c)     Jodek propidyny (PI) - czerwonym fluorescencyjny barwnik jądrowy i chromosomowy, stosowany do wykrywania martwych komórek w populacji, w formie gotowego roztworu o stężeniu 1mg/ml, op.10ml; zapotrzebowanie: 9 op. d)    Fiolet krystaliczny - naturalny barwnik białkowy używany do testów proliferacji i migracji komórek in vitro do sporządzenia roztworu wodnego. Opakowanie zawierające 500g substancji; zapotrzebowanie: 2 op. e)     Proteinaza K – rekombinowana proteaza serynowa do ogólnego trawienia białek, rozpuszczona w wodzie do końcowego stężenia 20 mg/ml, odporna na szeroki zakres pH, warunki denaturujące, obecność czynników helatujących i wysokie temperatury, op. 5ml; zapotrzebowanie: 5 op.f)      RNaza A - rybonukleaza A (wolna od DNaz) - stabilny enzym endorybonukleaza z trzustkowej RNazy A bydlęcej degradująca z wysoką aktywnością wiązania wewnątrz łańcuchów RNA, w postaci roztworu wodnego w stężeniu 10 mg/ml, op. 25ml; zapotrzebowanie: 1 op.g)     Aneksyna V skoniungowana z FITC - reagent do wykrywania apoptozy za pomocą cytometrii przepływowej, op. 1000testów; zapotrzebowanie: 11 op. 

Kod CPV 

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

 1. Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzieprzez okres 1 roku liczącod dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w przypadku, gdy Zamawiający wcześniej wyczerpie przedmiot zamówienia wskazany w rozdz. III ust. 3 pkt 2).
 2. Zakup i dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części III ust. 3 pkt 2) będą realizowane w częściach, wg zapotrzebowania Zamawiającego zgłaszanego Wykonawcy w formie zamówień częściowych przesyłanych drogą elektroniczną (na adres e-mail). 
 3. Zamówienia częściowe w zakresie sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2), zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dniod dnia złożenia Wykonawcy zamówienia częściowego. 

Za dzień złożenia zamówienia częściowego uznaje się dzień wysłania przez Zamawiającego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie/umowie.

 1. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed każdą planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie danej dostawy.

Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30.

 1. Dostarczane odczynniki będą zapakowane w oryginalne opakowania producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłyby wpłynąć na jego jakość.

Zamówienie częściowe zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia częściowego.

 1. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego wszystkich części zamówienia, potwierdzonych protokołami odbioru zamówień częściowych i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy”, w terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy).
 2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dni jej podpisania i zakończy
  z upływem 1 roku od dnia podpisania umowy.
 3. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na dostawę produktów (wg zapotrzebowania) drogą elektroniczną (e-mail).
 4. Zamawiający dokona płatności za realizację każdego zamówienia częściowego, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury dotyczącej zamówienia częściowego. Wartość przedstawionej do zapłaty faktury będzie odpowiadać części zrealizowanego zamówienia i stawek jednostkowego wynagrodzenia za dostarczone produkty.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowaną dostawę zostanie ustalone na podstawie iloczynu liczby produktów w danym asortymencie oraz cen jednostkowych określonych w Ofercie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2).

Zamawiający ma prawo zamówić produktu w ilościach mniejszych niż wskazane w rozdz. III ust. 3 pkt 2), w zakresie do 30% wartości umowy.W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia ani roszczenie o odszkodowanie.

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 • zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą, 
 • powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 • zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
 • Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 • wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w sekcji Wykluczenia, zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

 • Cena całkowita brutto.
  Waga punktowa: 100 pkt

Zamawiający dokona oceny kryterium „Cena całkowita brutto” dla sumy cen brutto wszystkich produktów wymienionych w rozdz. III ust. 3 na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Cena brutto za dany produkt musi być podana jako cena jednostkowa za opakowanie oraz jako łączna liczba opakowań produktu, zaznaczonych w rubryce Planowana ilość do zamówienia. 


Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

Ocenie podlegać będzie cena całkowita brutto oferty.

Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

                                                 

              Cena najniższej oferty 

Liczba pkt oferty ocenianej =  ------------------------- x 100

                                                     Cena oferty ocenianej

 1. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 2. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  1. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  2. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  3. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  4. inne

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę̨ punktów. 

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Powiązania kapitałowe lub osobowe.Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wkluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty”sporządzonym wg wzory stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana Ofertowego, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
 2. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania
  o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury

Numer domu 

101

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość 

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo 

mazowieckie

Numer telefonu

+48515262381

NIP 

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

 

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Aktualne 

Tytuł zamówienia 

świadczenie usługi Pisarza medycznego dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

Termin składania ofert 

15.04.2019 r., godz. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert 

 1. Sposób składania ofert:
 • przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticalssp.  z o. o., ul. Żwirki  i  Wigury 101,  02-089  Warszawa),
 • pocztą elektroniczną na dwa adresy e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 4/2019”.

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Ewa Żak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+Rzaplanowanych w projekcie pt. „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego”.

Kategoria ogłoszenia 

Usługi

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne  

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo 

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia 

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiot zamówienia. 
 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Pisarza medycznego w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pt. „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego”.
 • Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zamówienia będzie obejmował
  w szczególności:
  1. Opracowywanie dokumentacji regulacyjnej, w tym m.in. broszury badacza, dokumentacji informacyjnej na spotkania doradcze z agencjami regulacyjnymi, wniosków regulacyjnych,
  2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji badania klinicznego, w tym m.in. opracowywanie informacji, formularzy, kwestionariuszy, rejestrów, instrukcji i opisów w procedurach medycznych, kart obserwacji klinicznej,
  3. Gromadzenie i wsparcie analizy statystycznej danych z badań przedklinicznych,
  4. Współpraca podczas przetwarzania danych medycznych, w tym wsparcie analiz statystycznych,
  5. Opracowywanie raportów i sprawozdań, w tym m.in. raportów z badań klinicznych, raportów okresowych i końcowych, raportów z oceny bezpieczeństwa,
  6. Organizacja dokumentacji w ramach realizowanych prac,
  7. gromadzenie, opracowywanie i analiza danych literaturowych w zakresie zbieżnym z tematyką realizowanego projektu,
  8. Przygotowywanie i redagowanie prezentacji i opracowań naukowych, w tym m.in. publikacji i doniesień konferencyjnych,
  9. Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  10. Współpraca z zespołem badawczym i personelem zarządzającym w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Kod CPV 

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania umowydo dnia 31.12.2022 roku.
 2. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5.
 3. Zamawiający przewiduje zaangażowanie w wymiarze czasu pracy: 100 godzin/ miesiąc.

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego „Wzór umowy”,
  w terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy). 
 2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy
  w dniu 31.12.2022 roku.

Załączniki

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 • zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 • powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
 • zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie,
 • Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 • wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
  w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi (w tym m.in. CV kandydata)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

   najniższa cena netto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100

cena netto oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Cenę oferty należy podawać w złotych polskich (PLN).
 6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 1. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

Warunki udziału w postepowaniu

1.Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia oraz spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

 • posiadają wykształcenie wyższe z tytułem naukowym doktora w dziedzinie nauk medycznych lub przyrodniczych,
 • posiadają minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pisaniu raportów, broszur badacza lub protokołów badań klinicznych,
 • posiadają minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu pracy naukowej, obejmującej opracowywanie i realizację projektów naukowych,
 • posiadają dorobek naukowy w postaci minimum 5 publikacji naukowych (jako główny autor lub współautor) w dziedzinie nauk medycznych lub nauk przyrodniczych,
 • posiadają minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów badań klinicznych.
 1. Dodatkowe oczekiwania względem Wykonawcy:
  1. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  2. Znajomość zasad ICH GCP,
  3. doświadczenie w realizacji projektów B+R współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 
  4. Umiejętność pracy w zespole,
  5. Dobre zdolności komunikacyjne,
  6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć wymagane oświadczenia i dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany przez Wykonawcęformularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania);
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg załącznika nr 2 do Zapytania);
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdz. V, ust. 1 (wg załącznika nr 3 do Zapytania) wraz
  z dokumentami potwierdzającymi powyższe. Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”;
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu dodatkowych oczekiwań wskazanych w Rozdz. V, ust. 2. (wg załącznika nr 4 do Zapytania).
 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 
  nie spełnia”, 
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych
  w ust. 3niniejszego Rozdziału. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki określone w ust. 1Wykonawca spełnił. 
 2. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu 
  z postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie wykluczenia. 

Wykluczenia

 1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;
 • wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury 

Numer domu 

101

Numer lokalu

-

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość 

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo 

mazowieckie

Numer telefonu

+48 515262381

NIP 

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

 1. Żwirki i Wigury 101
  02-089 Warszawa

Pokój 0.113

dotyczące realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, pt. Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw,  Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kolumn chromatograficznych wg poniższej specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. (Zamawiającego), niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, gotowy do pracy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń́ oraz musi posiadać gwarancje na okres 24 miesięcy.

 

Date of the announcement:

12.04.2019 r.

Information on the selected Contractor:

Status:

Name and Address of the Contractor:

Bid Submission Date: The Bid Price:

Score granted:

L2D Services SARL 3-5 Impasse Reille, Paris 75014 France

FR 83 513 398 164 02.04.2019 r.
Package No.1: 48 500 EUR Package No.2: 9 200 EUR 100 pkt

Full list of Contractors who submitted bids in the contract award procedure:

In the contract award procedure only one bid was submitted.

 for the consultancy service in the field of registration requirement and clinical development planning, including manufacturing and CMC and non-clinical development consultancy service and expert advice for WPD101, a new biologic drug for the treatment of glioblastoma,

as a part of the project entitled: Development of a new drug used in the therapy of glioblastoma multiforme, co-financed by the European Union under theSmart Growth Operational Programme 2014-2020, Priority I: Support for Research and Development work by Small and Medium Enterprises, Measure: Research and Development Projects by Enterprises, Sub-Measure 1.1.1. Industrial Research and Development work by Enterprises,under the contract No. POIR.01.01.01-00-0912/17-00.

 

 Status i data rozstrzygnięcia:

Rozstrzygnięte, 12.04.2019 r.

Informacja o wybranym wykonawcy: nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy:

Data wpłynięcia oferty: Cena oferty:

Wartość punkowa oferty:

L2D Services SARL 3-5 Impasse Reille, Paris 75014 France

FR 83 513 398 164 02.04.2019 r.
Pakiet 1: 48 500 EUR Pakiet 2: 9 200 EUR 100 pkt

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty w przedmiotowym postępowaniu

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta.

 

 

 na realizację usługi doradczej w zakresie wymagań rejestracyjnych i planowania badań klinicznych, obejmującej doradztwo i wsparcie eksperckie w zakresie produkcji i CMC oraz rozwoju pre-klinicznego prowadzonego dla WPD101, nowego leku biologicznego przeznaczonego do leczenia glejaka mózgu, w ramach projektu pt. „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego”,współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00.

Informacje o ogłoszeniu

 

Informacja o wyniku postępowania do Zapytania ofertowego 1/2019

 

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2019

 

Numer ogłoszenia

1168628

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Sposób składania ofert:  
1) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
2) pocztą elektroniczną na dwa adresy e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Mielecki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600101483

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia – odczynniki do ekspresji i oczyszczania białek:
A. odczynniki do klonowania i analizy sekwencji kodujących,
B. odczynniki do hodowli bakterii,
C. odczynniki do ekstrakcji i chromatografii białek,
D. odczynniki do renaturacji i sprzęgania chemicznego białek,
E. odczynniki do usuwania endotoksyn bakteryjnych,
F. odczynniki do elektroforezy, WB i oznaczania stężenia białek,
G. materiały do zatężania i dializy białek,
H. przeciwciała poliklonalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

3) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami (Odczynnikami) równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co Odczynniki wskazane w pkt 2).
4) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę sukcesywnie, wg zapotrzebowania Zamawiającego określanego w zamówieniach częściowych, zawierających co najmniej: 
 rodzaj (nazwę) Odczynnika, określony wg specyfikacji wskazanej w pkt 2),
 liczbę sztuk objętych zamówieniem częściowym.
5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
6) Okres do końca terminu ważności Odczynników w dniu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 75% nominalnego okresu ważności deklarowanego przez producenta.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia. 
1. Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzie przez okres 1 roku licząc od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w przypadku, gdy Zamawiający wcześniej wyczerpie przedmiot zamówienia wskazany w rozdz. III ust. 3 pkt 2).
2. Zakup i dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części III ust. 3 pkt 2), będą realizowane w częściach, wg zapotrzebowania Zamawiającego zgłaszanego  
Wykonawcy w formie zamówień częściowych przesyłanych drogą elektroniczną (na adres e-mail). 
3. Zamówienia częściowe w zakresie sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2), zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia Wykonawcy zamówienia częściowego. Za dzień złożenia zamówienia częściowego uznaje się dzień wysłania przez Zamawiającego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie/umowie.
4. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed każdą planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie danej dostawy. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach: 9:00-17:00.
5. Dostarczane odczynniki będą zapakowane w oryginalne opakowania producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłyby wpłynąć na jego jakość. Zamówienie częściowe zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia częściowego. 
6. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego wszystkich części zamówienia, potwierdzonych protokołami odbioru zamówień częściowych i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.  

Termin i sposób realizacji umowy.
1. Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy”, w terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy).
2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy z upływem
1 roku od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego zrealizowania dostaw na kwotę wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na dostawę Odczynników (wg zapotrzebowania) drogą elektroniczną (e-mail).
4. Zamawiający dokona płatności za realizację każdego zamówienia częściowego, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury dotyczącej zamówienia częściowego. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowaną dostawę zamówienia częściowego zostanie ustalone na podstawie iloczynu liczby opakowań Odczynników oraz cen jednostkowych brutto za opakowanie danego asortymentu, określonych w ofercie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2). Zamawiający ma prawo zamówić Odczynniki w ilościach mniejszych niż wskazane w rozdz. III ust. 3 pkt 2), w zakresie do 30% wartości umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia ani roszczenie o odszkodowanie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą, 
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9) wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego wraz załącznikami (arkusze specyfikacji, arkusze formulacji, certyfikaty jakości/analizy Odczynników, pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym, przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI, oraz zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia, którego szczegółowa specyfikacja określona została w Załączniku nr 1, zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Kryterium oceny ofert: cena całkowita brutto.
Waga punktowa: 100 pkt 

Zamawiający dokona oceny kryterium Cena całkowita brutto dla sumy cen brutto wszystkich Odczynników wymienionych w rozdz. III ust. 3 pkt 2), na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Ocenie podlegać będzie Cena całkowita brutto oferty.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

Cena najniższej oferty  
Liczba pkt oferty ocenianej = ---------------------------------- x 100
Cena oferty ocenianej

2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
5. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
a. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
b. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
d. inne.
Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi. 
Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu.
1. Powiązania kapitałowe lub osobowe. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 
lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. 
2. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wkluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem oferty” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytana ofertowego, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48515262381

NIP

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja nr 2 dla oferentów do Zapytania ofertowegonr 7/2018 ogłoszonego dnia 31.12.2018r. dotyczącego realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. "Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego", złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, naboru nr 5/1.1.1/2017.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 5 000 zł

NIP: 5252721500

Tel: +48 515 262 381

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wpdpharmaceuticals.com

Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego:

Marcin Mielecki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja nr 2 dla oferentów udzielona 11.02.2019:

Zamawiający unieważnia postępowanie nr 7/2018 z powodu niezgodności treści oferty z treścią Zapytania ofertowego. Uzasadnienie formalne: treść oferty jako oświadczenie wykonawcy z art. 60 KC stanowi essentialianegotiiprzyszłej umowy, dlatego Formularz oferty nie podlega uzupełnieniom ani wyjaśnieniom.

 

 

Sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Dostawa oraz instalacja (wraz z uruchomieniem) kompletnego systemu chromatograficznego FPLC z pompą zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami wraz z komputerem sterującym oraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach leasingu operacyjnego lub wynajmu, na potrzeby WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. (Zamawiającego), niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:
Zamawiający dokonał wyboru Deutsche Leasing Polska S.A. Data wpłynięcia oferty: 20.12.2018 Cena oferty: 432528,85 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:
1) Deutsche Leasing Polska S.A.: Łączna liczba punktów: 100,00

Sukcesywna sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do hodowli komórkowych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru VWR International sp. z o.o. Data wpłynięcia oferty: 21.09.2018 Cena oferty: 42358,46 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) VWR International sp. z o.o. : Łączna liczba punktów: 100,00

2) Sigma-Aldrich sp. z o. o. : Łączna liczba punktów: 74,59

Sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) plastików dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru GenoPlast Biochemicals Adres:GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroderul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin Data wpłynięcia oferty: 20.07.2018 Cena oferty: 47461,50 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) GenoPlast Biochemicals: Łączna liczba punktów: 100,00

2) VWR International Sp. z o.o.: Łączna liczba punktów: 96,57

3) Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna: Łączna liczba punktów: 84,00

4) Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Łączna liczba punktów: 76,94

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.Adres:Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa Data wpłynięcia oferty: 7.06.2018Cena oferty: 89961,00 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.:Łączna liczba punktów: 90,00

2) Precoptic Co. Wojciechowscy spółka jawna:Łączna liczba punktów: 62,71

3) KAWA.SKA Sp. z o. o.Łączna liczba punktów: 55,01

Dotyczy przeprowadzenie usługi wykonania usługi ekspresji, izolacji i dostawy białek plazmidowych w E. Coli; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.

Zapytanie ofertowe 2/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

Dotyczy przeprowadzenie usługi syntezy i dostawy peptydu, zawierającego 16 aminokwasów, łącznik PEG2 oraz siderofor, preparat o czystości minimum 95%; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.

Zapytanie ofertowe 1/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

 

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2017

Dotyczy: wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD002”

Zamawiający dokonał wyboru Pure Biologics S.A. .

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie potencjału technicznego związanego z aparaturom naukowo badawczą zdefiniowaną poniżej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001” . 

Zamawiający dokonał wyboru Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu aparatury laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001".

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.