Zapytania ofertowe
12

Informacje o ogłoszeniu

 

Informacja o wyniku postępowania do Zapytania ofertowego 1/2019

 

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2019

 

Numer ogłoszenia

1168628

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Sposób składania ofert:  
1) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa),
2) pocztą elektroniczną na dwa adresy e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Mielecki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600101483

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia – odczynniki do ekspresji i oczyszczania białek:
A. odczynniki do klonowania i analizy sekwencji kodujących,
B. odczynniki do hodowli bakterii,
C. odczynniki do ekstrakcji i chromatografii białek,
D. odczynniki do renaturacji i sprzęgania chemicznego białek,
E. odczynniki do usuwania endotoksyn bakteryjnych,
F. odczynniki do elektroforezy, WB i oznaczania stężenia białek,
G. materiały do zatężania i dializy białek,
H. przeciwciała poliklonalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”.

3) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami (Odczynnikami) równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co Odczynniki wskazane w pkt 2).
4) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę sukcesywnie, wg zapotrzebowania Zamawiającego określanego w zamówieniach częściowych, zawierających co najmniej: 
 rodzaj (nazwę) Odczynnika, określony wg specyfikacji wskazanej w pkt 2),
 liczbę sztuk objętych zamówieniem częściowym.
5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
6) Okres do końca terminu ważności Odczynników w dniu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 75% nominalnego okresu ważności deklarowanego przez producenta.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia. 
1. Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzie przez okres 1 roku licząc od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w przypadku, gdy Zamawiający wcześniej wyczerpie przedmiot zamówienia wskazany w rozdz. III ust. 3 pkt 2).
2. Zakup i dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części III ust. 3 pkt 2), będą realizowane w częściach, wg zapotrzebowania Zamawiającego zgłaszanego  
Wykonawcy w formie zamówień częściowych przesyłanych drogą elektroniczną (na adres e-mail). 
3. Zamówienia częściowe w zakresie sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2), zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia Wykonawcy zamówienia częściowego. Za dzień złożenia zamówienia częściowego uznaje się dzień wysłania przez Zamawiającego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie/umowie.
4. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed każdą planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie danej dostawy. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach: 9:00-17:00.
5. Dostarczane odczynniki będą zapakowane w oryginalne opakowania producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłyby wpłynąć na jego jakość. Zamówienie częściowe zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia częściowego. 
6. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego wszystkich części zamówienia, potwierdzonych protokołami odbioru zamówień częściowych i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.  

Termin i sposób realizacji umowy.
1. Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy”, w terminie nie dłuższym niż 44 dni od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni na dokonanie wyboru i 14 dni na wezwanie do zawarcia umowy).
2. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy z upływem
1 roku od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego zrealizowania dostaw na kwotę wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na dostawę Odczynników (wg zapotrzebowania) drogą elektroniczną (e-mail).
4. Zamawiający dokona płatności za realizację każdego zamówienia częściowego, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury dotyczącej zamówienia częściowego. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowaną dostawę zamówienia częściowego zostanie ustalone na podstawie iloczynu liczby opakowań Odczynników oraz cen jednostkowych brutto za opakowanie danego asortymentu, określonych w ofercie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 pkt 2). Zamawiający ma prawo zamówić Odczynniki w ilościach mniejszych niż wskazane w rozdz. III ust. 3 pkt 2), w zakresie do 30% wartości umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia ani roszczenie o odszkodowanie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą, 
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9) wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego wraz załącznikami (arkusze specyfikacji, arkusze formulacji, certyfikaty jakości/analizy Odczynników, pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty złożone w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym, przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI, oraz zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia, którego szczegółowa specyfikacja określona została w Załączniku nr 1, zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Kryterium oceny ofert: cena całkowita brutto.
Waga punktowa: 100 pkt 

Zamawiający dokona oceny kryterium Cena całkowita brutto dla sumy cen brutto wszystkich Odczynników wymienionych w rozdz. III ust. 3 pkt 2), na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Ocenie podlegać będzie Cena całkowita brutto oferty.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

Cena najniższej oferty  
Liczba pkt oferty ocenianej = ---------------------------------- x 100
Cena oferty ocenianej

2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 
5. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
a. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
b. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
d. inne.
Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi. 
Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu.
1. Powiązania kapitałowe lub osobowe. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem ofertowym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 
lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. 
2. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wkluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem oferty” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytana ofertowego, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48515262381

NIP

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja nr 2 dla oferentów do Zapytania ofertowegonr 7/2018 ogłoszonego dnia 31.12.2018r. dotyczącego realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. "Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego", złożonego dnia 30 listopada 2017 r., do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, naboru nr 5/1.1.1/2017.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 5 000 zł

NIP: 5252721500

Tel: +48 515 262 381

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wpdpharmaceuticals.com

Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego:

Marcin Mielecki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja nr 2 dla oferentów udzielona 11.02.2019:

Zamawiający unieważnia postępowanie nr 7/2018 z powodu niezgodności treści oferty z treścią Zapytania ofertowego. Uzasadnienie formalne: treść oferty jako oświadczenie wykonawcy z art. 60 KC stanowi essentialianegotiiprzyszłej umowy, dlatego Formularz oferty nie podlega uzupełnieniom ani wyjaśnieniom.

 

 

Sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Dostawa oraz instalacja (wraz z uruchomieniem) kompletnego systemu chromatograficznego FPLC z pompą zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami wraz z komputerem sterującym oraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach leasingu operacyjnego lub wynajmu, na potrzeby WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. (Zamawiającego), niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:
Zamawiający dokonał wyboru Deutsche Leasing Polska S.A. Data wpłynięcia oferty: 20.12.2018 Cena oferty: 432528,85 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:
1) Deutsche Leasing Polska S.A.: Łączna liczba punktów: 100,00

Sukcesywna sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do hodowli komórkowych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru VWR International sp. z o.o. Data wpłynięcia oferty: 21.09.2018 Cena oferty: 42358,46 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) VWR International sp. z o.o. : Łączna liczba punktów: 100,00

2) Sigma-Aldrich sp. z o. o. : Łączna liczba punktów: 74,59

Sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) plastików dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru GenoPlast Biochemicals Adres:GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroderul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin Data wpłynięcia oferty: 20.07.2018 Cena oferty: 47461,50 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) GenoPlast Biochemicals: Łączna liczba punktów: 100,00

2) VWR International Sp. z o.o.: Łączna liczba punktów: 96,57

3) Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna: Łączna liczba punktów: 84,00

4) Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Łączna liczba punktów: 76,94

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.Adres:Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa Data wpłynięcia oferty: 7.06.2018Cena oferty: 89961,00 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.:Łączna liczba punktów: 90,00

2) Precoptic Co. Wojciechowscy spółka jawna:Łączna liczba punktów: 62,71

3) KAWA.SKA Sp. z o. o.Łączna liczba punktów: 55,01

Dotyczy przeprowadzenie usługi wykonania usługi ekspresji, izolacji i dostawy białek plazmidowych w E. Coli; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.

Zapytanie ofertowe 2/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

Dotyczy przeprowadzenie usługi syntezy i dostawy peptydu, zawierającego 16 aminokwasów, łącznik PEG2 oraz siderofor, preparat o czystości minimum 95%; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.

Zapytanie ofertowe 1/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

 

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2017

Dotyczy: wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD002”

Zamawiający dokonał wyboru Pure Biologics S.A. .

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie potencjału technicznego związanego z aparaturom naukowo badawczą zdefiniowaną poniżej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001” . 

Zamawiający dokonał wyboru Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu aparatury laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001".

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.