WPD101

ROZWÓJ NOWEGO LEKU STOSOWANEGO W TERAPII GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO

Głównym celem projektu jest opracowanie i rozwój do fazy klinicznej Ia pierwszego na świecie innowacyjnego leku biologicznego WPD101 stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego – nowotworu mózgu o najwyższym stopniu złośliwości cechującego się naciekowym charakterem wzrostu lub tendencją do lokalnego szerzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ze względu na wskaźnik przeżywalności wynoszący jedynie 14-15 miesięcy od zdiagnozowania choroby i brak skutecznych form terapii, choroba ta stanowi poważny problem w skali globalnej.

Przełomowość rozwiązania będzie opierać się na zastosowaniu terapii celowanej przeciw receptorom IL-13RA2 oraz EphA2. Co więcej, planowany sposób podania leku w obręb guza stanowić będzie korzyść względem standardowego podania dożylnego, dzięki czemu pacjenci unikną efektów niepożądanych towarzyszących standardowej chemioterapii. Rezultat Projektu umożliwi pacjentom dostęp do innowacyjnej terapii celowanej molekularnie stanowiąc alternatywę dla konwencjonalnego leczenia.
Projekt obejmuje realizację nstępujących etapów prac B+R:

  1. Opracowanie rekombinowanych cytotoksyn.
  2. Badania na modelach in vitro związane z oceną specyficzności oddziaływania otrzymanych cytotoksyn.
  3. Badania in vivo na modelu zwierzęcym, których celem jest między innymi ocena bezpieczeństwa i biodostępności zastosowanej cząsteczki.
  4. Wytworzenie serii produktu w standardzie GMP.
  5. Realizacja badania klinicznego fazy Ia, którego celem jest ocena bezpieczeństwa zastosowania i wczesnej skuteczności (early efficacy) nowej cząsteczki, podanej w obręb tkanki nowotworowej, w monoterapii guzów mózgu.

Realizacja Projektu i wdrożenie rezultatów pozwoli Wnioskodawcy zdobyć unikatowe know-how w obszarze biotechnologii, które będzie stanowiło bazę do budowy platformy technologicznej i realizacji kolejnych innowacyjnych projektów Spółki w Polsce w obszarze onkologii, tym samym przyczyniając się do rozwoju polskiego sektora biofarmaceutycznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 5/1.1.1/2017 - "Szybka ścieżka" dla MŚP, Priorytet I: Wsparcie dla prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa. Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0912/17-00.

Całkowita wartość projektu: 31 435 831,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 21 400 477,45 PLN

Badania i rozwój