Berubicyna

Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne.

WPD Pharmaceuticals prowadzi badania związane z rozwojem cząsteczki WPD 104 - berubicyny jako nowoczesnego leku w terapii glejaka wielopostaciowego (GBM) dzieci i dorosłych w ramach projektu pt. „Nowe podejście do terpii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne – BeruGlio”.

Berubicyna należy do antracyklin, jednej z najbardziej rozpowszechnionej i skutecznej grupy leków przeciwnowotworowych. Antracykliny obecnie stosowane klinicznie, tj. daunorubicyna, doxorubicyna i epirubicyna, wykazują silne właściwości cytotoksyczne względem wielu typów nowotworów, jednak są nieefektywne wobec nowotworów mózgu, w tym glejaków (GBM), gdyż nie przechodzą przez barierę krew-mózg (BBB). Przewagą wobec standardowo stosowanych substancji jest zdolność berubicyny do pokonywania BBB, dzięki czemu może ona bezpośrednio oddziaływać na komórki nowotworowe w mózgu. Mechanizm działania berubicyny oparty jest na wiązaniu się z DNA, hamowaniu funkcji topoizomerazy II, prowadzącej do powstania pęknięć podwójnej nici DNA i indukcji apoptozy komórki.

Standardowa chemioterapia GBM obejmuje obecnie leczenie temozolomidem (TMZ), czynnikiem alkilującym DNA. Jednakże u około 60% pacjentów z GBM, brak metylacji rejonu promotorowego genu MGMT (metyltransferazę O6-metylguaniny-DNA), powoduje zwiększenie poziomu MGMT w komórce i stymulację procesów naprawy DNA. Tym samym MGMT ogranicza lub całkowicie znosi cytotoksyczne efekty oddziaływania TMZ.

U pacjentów z wysoką ekspresją MGMT, berubicyna mogłaby być alternatywną terapią, zastępującą nieefektywny TMZ. Ponadto, rozwijana w trakcie terapii TMZ oporność komórek nowotworowych, jest efektem indukcji ekspresji białek oporności wielolekowej (MDR), które jako błonowe pompy, aktywnie wyrzucają cytostatyki poza komórkę. Wcześniejsze badania na modelu in vitro wykazały, iż berubicyna jest wysoce skuteczna w indukowaniu śmierci komórek z wysoką ekspresją białek MDR.

Przeprowadzone dotychczas badanie kliniczne fazy I u pacjentów z guzami mózgu, w tym z glejakami, wykazało znaczący efekt terapeutyczny u 44% populacji leczonych pacjentów. U jednego z pacjentów udało się osiągnąć efekt długofalowy - niespotykany w fazie I efekt terapeutyczny – przeżycie powyżej 5 lat bez nawrotu choroby, co jest uznawane w onkologii za wyleczenie. Ponadto nie zarejestrowano lekooporności, a efekty niepożądane wpływające na skuteczność terapii były mocno ograniczone.

Głównym celem realizowanego projektu jest przeprowadzenie pierwszego na świecie wieloośrodkowego badania klinicznego fazy I w populacji pediatrycznej w celu ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki (MTD) oraz badania klinicznego fazy IB i II u osób dorosłych potwierdzającego skuteczność berubicyny – innowacyjnego leku efektywnie eliminującego komórki glejaka mózgu oporne na temozolomid.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także badania przedkliniczne, których celem jest ocena możliwości zastosowania leczenia skojarzonego berubicyny i TMZ, a także próby określenia możliwości podawania WPD104 w kombincji z innymi rozwijanymi przez WPD Pharmaceuticals kandydatami na lek onkologiczny. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie projektu z UE: 22 033 066,00 PLN

Badania i rozwój